2007-09-01 RM, Ulricehamns MK
Karl SVENSSON, Oskarshamns MK 301d
FOTO: Mikael Sandberg

0 Karl SVENSSON, Oskarshamns MK 301d